PROCESY PROJEKTOWANIA

 • zebranie założeń projektowych + SIWZ
 • skanowanie istniejących obiektów wraz z instalacjami technologiczno – przemysłowymi oraz tworzenie wirtualnego modelu obiektu na podstawie Point Cloud Processing (chmury punktów)
 • wykonanie modelu 3D
 • projektowanie wielobranżowe oraz koordynacja projektów na każdym etapie ich realizacji
 • sprawowanie nadzorów autorskich

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE w ENERGETYCE

 • kompleksowe układy instalacji ochrony środowiska, m.in. instalacje odsiarczania oraz odazotowania spalin
 • kompleksowe rozwiązania wykorzystujące technologie wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych
 • projekty instalacji wytwarzania, uzdatniania oraz dystrybucji sprężonego powietrza
 • projekty instalacji gospodarki olejowej
 • projekty instalacji przygotowania i dystrybucji mazutu
 • projekty instalacji rozładunku i magazynowania oraz dystrybucji reagentów (mocznik, woda amoniakalna)
 • obliczenia wytrzymałościowe i kompensacyjne rurociągów i kanałów wraz z doborem zamocowań
 • projekty instalacji towarzyszących: wentylacji, klimatyzacji, wody, kanalizacji i ogrzewania

KONSTRUKCJE w ENERGETYCE

 • obiekty przemysłowe w konstrukcji stalowej i żelbetowej oraz inne budowle inżynierskie we wszystkich fazach realizacji: koncepcja, projekt podstawowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa, dokumentacja powykonawcza
 • obliczenia uwzględniające wpływ obciążeń statycznych (analiza liniowa, nieliniowa, zmienna geometria) istniejących, modernizowanych oraz nowoprojektowanych konstrukcji
 • obliczenia uwzględniające wpływ obciążeń dynamicznych (analiza modalna, harmoniczna, dynamiczna i sejsmiczna) istniejących, modernizowanych oraz nowoprojektowanych konstrukcji
 • weryfikacja oraz optymalizacja konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych w oparciu o kilkadziesiąt międzynarodowych norm
 • weryfikacja i optymalizacja połączeń stalowych
 • analiza zbrojenia płyt i powłok istniejących i projektowanych (modernizowanych) obiektów
 • analiza zbrojenia belek, słupów, ścian i fundamentów istniejących i projektowanych (modernizowanych) obiektów
 • projekty nowych fundamentów pośrednich i bezpośrednich dla wielkogabarytowych urządzeń dla energetyki i przemysłu
 • analiza możliwości zabudowy nowych urządzeń w obiektach istniejących, uwzględniająca drgania, wytężenia i oddziaływanie na istniejącą konstrukcję
 • modernizacja istniejących obiektów na potrzeby zabudowy nowych instalacji i urządzeń
 • studia i projekty naprawcze istniejących konstrukcji uwzględniające negatywne oddziaływanie nowych instalacji technologicznych oraz nowych obiektów
 • estakady rurociągów przesyłowych i kanałów spalin
 • konstrukcje wsporcze urządzeń technologicznych (zbiorniki, filtry, pompy, wentylatory)
 • projekty zagospodarowania terenu, drogi dojazdowe, place manewrowe wraz z infrastrukturą (tace rozładunkowe, obiekty podziemne)

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE W GAZOWNICTWIE

 • sieci i przyłącza gazowe w pełnym zakresie ciśnień
 • stacje redukcyjne
 • stacje pomiarowe
 • stacje redukcyjno - pomiarowe I i II stopnia
 • nawianialnie
 • zespoły zaporowo - upustowe

OBIEKTY INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ w ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH

 • projekty instalacji zabezpieczeń ppoż. oraz przeciwwybuchowych
 • sporządzanie charakterystyk energetycznych obiektów
 • projekty instalacji przygotowania, sprężania i transportu gazu
 • projekty sieci przesyłowych, stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • projekty obiektów towarzyszących: komory, studnie, osadniki, separatory, pompownie oraz przepompownie